بخش تصویر برداری

بخش تصویر برداری شامل سی تی اسکن، ماموگرافی، سونوگرافی، ام آی آر، تراکم استخوان، OPG می باشد.