بخش شیمی درمانی

بخش شیمی درمانی با استعداد تجهیز 20 تخت شیمی درمانی در فضای مناسب با طراحی آرامش بخش و تهویه هوای مناسب طراحی و ساخته شده است که پس از تشخیص تیم پزشکی درمان بیماران در این بخش آغاز خواهد شد.