بخش پزشکی هسته ای

پزشکی هسته‌ای شاخه‌ای از پزشکی است که با استفاده از پرتوها، اطلاعات تشخیصی از عملکرد اعضای بدن را فراهم می‌کند یا به درمان آن‌ها می‌پردازد. بخش پزشکی هسته‌ای هر مرکز درمانی جدا از سایر بخش‌های تصویربرداری است. در پزشکی هسته‌ای مقدار و نوع رادیودارو برای تصویربرداری از هر عضو بدن، مشخص است. رادیودارو بر اساس نوع ماده و عضو مورد نظر، ممکن است به صورت استنشاقی، خوراکی یا وریدی وارد بدن بیمار شود. بخش پزشکی هسته‌ای دارای دستگاه‌های مختلفی از جمله سنجش تراکم استخوان، اسپکت، اسپکت-سی تی، پت، پت-سی تی و پت-ام آر است.