بخش رادیو دارو

رادیوداروها محصولات رادیواکتیوی هستند که در پزشکی برای تشخیص و درمان بیماری‌ها به کارمی‌روند. رادیوایزوتوپ‌ها زیرمجموعه‌ای از رادیوداروها هستند. این پرتوها شامل پرتوهای آلفاα، بتا βو گاماγ هستند که هر یک طول موج و سطح انرژی‌ متفاوتی دارند. بر این اساس می‌توان از رادیو ایزوتوپ‌های مختلف به عنوان رادیودارو در فرآیندهای مختلف تشخیصی و درمانی استفاده کرد.