دکتر پوریا عادلی

رادیوتراپی آنکولوژی

دکتر سیمین همتی

بورد تخصصی رادیوتراپی انکولوژی

دکتر حمید امامی

بورد تخصصی رادیوانکولوژی

دکتر علی اخوان

رادیوتراپی و انکولوژی

دکتر حمیرا حاج احمدیان

متخصص رادیو انکولوژی

دکتر علیرضا عموحیدری

رادیواونکولوژی

دکتر وحید باطنی

رادیولوژی و سونوگرافی فلوشیپ تصویربرداری پستان

دکتر فرهاد قدیری شیدانی

رادیوتراپی انکولوژی