دکتر وحید باطنی

تخصص:
رادیولوژی و سونوگرافی فلوشیپ تصویربرداری پستان
شماره نظام پزشکی:
۱۰۷۸۹۸
روزهای کاری:
متغیر