دکتر پوریا عادلی

تخصص:
رادیوتراپی آنکولوژی
شماره نظام پزشکی:
118442
کدملی:
روزهای کاری: