دکتر علیرضا عموحیدری

تخصص:
رادیواونکولوژی
شماره نظام پزشکی:
79835
کدملی:
1199151645
روزهای کاری:
سه شنبه 3 تا 5 عصر