دکتر فرهاد قدیری شیدانی

تخصص:
رادیوتراپی انکولوژی
شماره نظام پزشکی:
37783
کدملی:
3257580150