دکتر سیمین همتی

تخصص:
بورد تخصصی رادیوتراپی انکولوژی
شماره نظام پزشکی:
36428
کدملی:
3340054398
روزهای کاری:
چهارشنبه ها 14-18